Οι χρήστες που δεν βλέπουν τις πανοραμικές φωτογραφίες θα
πρέπει να εγκαταστήσουν το Java software κάνοντας click εδώ.